Monday, October 23, 2017

San Sheng San Shi Shi Li Tao Hua 三生三世十里桃花花开三世 酒酿成了微甜
Huā kāi sān shì jiǔ niàng chéng le wēi tián
人在梦外之梦 血化成了青藤
rén zài mèng wài zhī mèng xuè huà chéng le qīng téng
夜灯扶摇升上空 离人还在等
yè dēng fú yáo shēng shàng kōng lí rén hái zài děng
不舍得不再遇见 有情的人原来不敢相逢
bù shě dé bù zài yù jiàn yǒu qíng de rén yuán lái bu gǎn xiāng féng

桃花朵朵 只恨瞬间花落
táo huā duǒ duǒ zhǐ hèn shùn jiān huā luò
八荒相隔 四海再无歌
bā huāng xiāng gé sì hǎi zài wú gē
看死生契阔 有传说
kàn sǐ shēng qiè kuò yǒu chuán shuō
词句写在你眼底
cí jù xiě zài nǐ yǎn dǐ
你只有我
nǐ zhǐ yǒu wǒ

时间苦多 只待一语道破
shí jiān kǔ duō zhǐ dài yī yǔ dào pò
若情可得 穷尽了三生三世 寻相似轮廓
ruò qíng kě dé qióng jìn le sān shēng sān shì xún xiāng sì lún kuò
分分合合 不错过
fēn fēn hé hé bù cuò guò

忘情三生 遗憾也算有幸
wàng qíng sān shēng yí hàn yě suàn yǒu xìng
昆仑雪化成风 泪变千年玄冰
kūn lún xuě huà chéng fēng lèi biàn qiān nián xuán bīng
氤氲泉此刻无声 故人还在等
yīn yūn quán cǐ kè wú shēng gù rén hái zài děng
不舍得不再相欠 有情的人原来不敢相逢
bù shě dé bù zài xiāng qiàn yǒu qíng de rén yuán lái bu gǎn xiāng féng
桃花朵朵 只恨瞬间花落
táo huā duǒ duǒ zhǐ hèn shùn jiān huā luò
八荒相隔 四海再无歌
bā huāng xiāng gé sìhǎi zài wú gē
看死生契阔 有传说
kàn sǐ shēng qiè kuò yǒu chuán shuō
词句写在你眼底
cíjù xiě zài nǐ yǎn dǐ
你只有我
nǐ zhǐ yǒu wǒ

时间苦多 只待一语道破
shí jiān kǔ duō zhǐ dài yī yǔ dào pò
此情可得 穷尽了三生三世 寻相似轮廓
cǐ qíng kě dé qióng jìn le sān shēng sān shì xún xiāng sì lún kuò
生生世世 不错过
shēng shēng shì shì bù cuò guò

时间苦多 只待一语道破
shí jiān kǔ duō zhǐ dài yī yǔ dào pò
此情可得 穷尽了三生三世 寻相似轮廓
cǐ qíng kě dé qióng jìn le sān shēng sān shì xún xiāng sì lún kuò
生生世世
shēng shēng shì shì
缘无因 爱有果
yuán wú yīn ài yǒu guǒ

Chuan Qi 传奇只是因为在人群中多看了你一眼
Zhǐ shì yīn wèi zài rén qún zhōng duō kàn le nǐ yī yǎn
再也没能忘掉你的容颜
zài yě méi néng wàng diào nǐ de róng yán
梦想着偶然能有一天再相见
mèng xiǎng zhe ǒu rán néng yǒu yī tiān zài xiāng jiàn
从此我开始孤单地思念
cóng cǐ wǒ kāi shǐ gū dān de sī niàn

想你时你在天边
xiǎng nǐ shí nǐ zài tiān biān
想你时你在眼前
xiǎng nǐ shí nǐ zài yǎn qián
想你时你在脑海
xiǎng nǐ shí nǐ zài nǎo hǎi
想你时你在心田
xiǎng nǐ shí nǐ zài xīn tián

宁愿相信我们前世有约
nìng yuàn xiāng xìn wǒ men qián shì yǒu yuē
今生的爱情故事不会再改变
jīn shēng de ài qíng gù shì bù huì zài gǎi biàn
宁愿用这一生等你发现
nìng yuàn yòng zhè yī shēng děng nǐ fā xiàn
我一直在你身旁
wǒ yī zhí zài nǐ shēn páng
从未走远
cóng wèi zǒu yuǎn

只是因为在人群中多看了你一眼
Zhǐ shì yīn wèi zài rén qún zhōng duō kàn le nǐ yī yǎn
再也没能忘掉你的容颜
zài yě méi néng wàng diào nǐ de róng yán
梦想着偶然能有一天再相见
mèng xiǎng zhe ǒu rán néng yǒu yī tiān zài xiāng jiàn
从此我开始孤单地思念
cóng cǐ wǒ kāi shǐ gū dān de sī niàn

想你时你在天边
xiǎng nǐ shí nǐ zài tiān biān
想你时你在眼前
xiǎng nǐ shí nǐ zài yǎn qián
想你时你在脑海
xiǎng nǐ shí nǐ zài nǎo hǎi
想你时你在心田
xiǎng nǐ shí nǐ zài xīn tián

宁愿相信我们前世有约
nìng yuàn xiāng xìn wǒ men qián shì yǒu yuē
今生的爱情故事不会再改变
jīn shēng de ài qíng gù shì bù huì zài gǎi biàn
宁愿用这一生等你发现
nìng yuàn yòng zhè yī shēng děng nǐ fā xiàn
我一直在你身旁
wǒ yī zhí zài nǐ shēn páng
从未走远
cóng wèi zǒu yuǎn

宁愿相信我们前世有约
nìng yuàn xiāng xìn wǒ men qián shì yǒu yuē
今生的爱情故事不会再改变
jīn shēng de ài qíng gù shì bù huì zài gǎi biàn
宁愿用这一生等你发现
nìng yuàn yòng zhè yī shēng děng nǐ fā xiàn
我一直在你身旁
wǒ yī zhí zài nǐ shēn páng
从未走远
cóng wèi zǒu yuǎn
只因为在人群中多看了你一眼
Zhǐ yīn wèi zài rén qún zhōng duō kàn le nǐ yī yǎn

Dan Yuan Ren Zhang Jiu 但愿人长久明月几时有 把酒问青天
Míng yuè jǐ shí yǒu bǎ jiǔ wèn qīng tiān
不知天上宫阙 今夕是何年
bù zhī tiān shàng gōng jué jīn xī shì hé nián
我欲乘风归去 唯恐琼楼玉宇
wǒ yù chéng fēng guī qù wéi kǒng qióng lóu yù yǔ
高处不胜寒 起舞弄清影 何似在人间
gāo chù bù shèng hán qǐ wǔ nòng qīng yǐng hé shì zài rén jiān
转朱阁 低绮户 照无眠
zhuǎn zhū gé dī qǐ hù zhào wú mián
不应有恨 何事长向别时圆?
bù yìng yǒu hèn hé shì zhǎng xiàng bié shí yuán?
人有悲欢离合 月有阴晴圆缺
Rén yǒu bēi huān lí hé yuè yǒu yīn qíng yuán quē
此事古难全
cǐ shì gǔ nán quán
但愿人长久 千里共婵娟
dàn yuàn rén cháng jiǔ qiān lǐ gòng chán juān

我欲乘风归去 唯恐琼楼玉宇
wǒ yù chéng fēng guī qù wéi kǒng qióng lóu yù yǔ
高处不胜寒 起舞弄清影 何似在人间
gāo chù bù shèng hán qǐ wǔ nòng qīng yǐng hé shì zài rén jiān
转朱阁 低绮户 照无眠
zhuǎn zhū gé dī qǐ hù zhào wú mián
不应有恨 何事长向别时圆  (月时圆)
bù yìng yǒu hèn hé shì zhǎng xiàng bié shí yuán (yuè shí yuán)
人有悲欢离合 月有阴晴圆缺
rén yǒu bēi huān lí hé yuè yǒu yīn qíng yuán quē
此事古难全
cǐ shì gǔ nán quán
但愿人长久 千里共婵娟
dàn yuàn rén cháng jiǔ qiān lǐ gòng chán juān

Sunday, October 22, 2017

Ai Shi Yong Heng 爱是永恒爱点亮心里 永远不会熄
Ài diǎn liàng xīn lǐ yǒng yuǎn bù huì xī
燃烧着真心情意 诺言已不必
rán shāo zhe zhēn xīn qíng yì nuò yán yǐ bù bì
这一生只要有你 什么都愿意
zhè yī shēng zhǐ yào yǒu nǐ shén me dōu yuàn yì
有欢笑 有哭泣 一切变成甜蜜
yǒu huān xiào yǒu kū qì yī qiè biàn chéng tián mì

黑夜和晨曦 狂风和四季
hēi yè hé chén xī kuáng fēng hé sì jì
我像温暖的摇椅 永远抱紧你
wǒ xiàng wēn nuǎn de yáo yǐ yǒng yuǎn bào jǐn nǐ
我的心从未曾犹豫
wǒ de xīn cóng wèi céng yóu yù
最真的爱全部献给你
zuì zhēn de ài quán bù xiàn gěi nǐ

我和你相守相依 真爱生死不移
wǒ hé nǐ xiāng shǒu xiāng yī zhēn ài shēng sǐ bù yí
穿过悲和喜 跨过天和地
chuān guò bēi hé xǐ kuà guò tiān hé de

我和你永不分离
wǒ hé nǐ yǒng bù fēnlí
千千万万世纪 无边无际
qiān qiān wàn wàn shìjì wúbiān wú jì
爱是永恒 因为爱是你
ài shì yǒnghéng yīnwèi ài shì nǐ

生命会停息 岁月会交替
shēng mìng huì tíng xī suì yuè huì jiāo tì
只要和你在一起 什么都放弃
zhǐ yào hé nǐ zài yī qǐ shén me dōu fàng qì
我的爱 不灭的勇气
wǒ de ài bù miè de yǒng qì
生生世世 只愿伴着你
shēng shēng shì shì zhǐ yuàn bàn zhe nǐ

我和你相守相依 真爱生死不移
wǒ hé nǐ xiāng shǒu xiāng yī zhēn ài shēng sǐ bù yí
穿过悲和喜 跨过天和地
chuān guò bēi hé xǐ kuà guò tiān hé de

我和你永不分离
wǒ hé nǐ yǒng bù fēn lí
千千万万世纪 无边无际
qiān qiān wàn wàn shì jì wú biān wú jì
爱是永恒 因为爱是你
ài shì yǒng héng yīn wèi ài shì nǐ

Saturday, September 9, 2017

Bu San, Bu Jian 不散,不见我想亲口说再见 你的空位还在这
Wǒ xiǎng qīn kǒu shuō zài jiàn nǐ de kòng wèi hái zài zhè
在开始之前 句点后面 存活在我里面
zài kāi shǐ zhī qián jù diǎn hòu miàn cún huó zài wǒ lǐ miàn
不散,不见
bú sàn, bù jiàn

你是我世界起点 我是你荆棘冠冕
nǐ shì wǒ shì jiè qǐ diǎn wǒ shì nǐ jīng jí guān miǎn
把爱与亏欠 揉成一圈
bǎ ài yǔ kuī qiàn róu chéng yī quān
来不及告别 来不及再见
lái bu jí gào bié lái bu jí zài jiàn

如果有多看一眼 可是不散 看不见
rú guǒ yǒu duō kàn yī yǎn kě shì bú sàn kàn bù jiàn

我要带你去明天 你的空位在我这
wǒ yào dài nǐ qù míng tiān nǐ de kòng wèi zài wǒ zhè
在消失之前 记忆背面 存活在我里面
zài xiāo shī zhī qián jì yì bèi miàn cún huó zài wǒ lǐ miàn
不散,不见
bú sàn, bù jiàn

不散 却不见
bú sàn què bù jiàn

Dang Ni Lao Le 当你老了当你老了 头发白了 睡意昏沉
Dāng nǐ lǎo le tóu fǎ bái le shuì yì hūn chén
当你老了 走不动了
dāng nǐ lǎo le zǒu bù dòng le
炉火旁打盹 回忆青春
lú huǒ páng dǎ dǔn huí yì qīng chūn
多少人曾爱你 青春欢畅的时辰
duō shǎo rén céng ài nǐ qīng chūn huān chàng de shí chén爱慕你的美丽 假意或真心
ài mù nǐ dì měi lì jiǎ yì huò zhēn xīn
只有一个人 还爱你虔诚的灵魂
zhǐ yǒu yī gè rén hái ài nǐ qián chéng de líng hún
爱你苍老的脸上 的皱纹
ài nǐ cāng lǎo de liǎn shàng de zhòu wén

当你老了 眼眉低垂
dāng nǐ lǎo le yǎn méi dī chuí
灯火 昏黄不定
dēng huǒ hūn huáng bù dìng
风吹过来 你的消息
fēng chuī guò lái nǐ de xiāo xī
这就是我心里的歌
zhè jiù shì wǒ xīn lǐ de gē

当你老了 眼眉低垂
dāng nǐ lǎo le yǎn méi dī chuí
灯火 昏黄不定
dēng huǒ hūn huáng bù dìng
当我老了 我真希望
dāng wǒ lǎo le wǒ zhēn xī wàng
这首歌是唱给你的
zhè shǒu gē shì chàng gěi nǐ de

Saturday, September 2, 2017

Na Xie Ni Hen Mao Xian De Meng 那些你很冒险的梦当两颗心开始震动
Dāng liǎng kē xīn kāi shǐ zhèn dòng
当你瞳孔学会闪躲
dāng nǐ tóng kǒng xué huì shǎn duǒ
当爱慢慢被遮住只剩下黑
dāng ài màn man bèi zhē zhù zhǐ shèng xià hēi
距离像影子被拉拖
jùlí xiàng yǐng zi bèi lā tuō

当爱的故事剩听说
dāng ài de gù shì shèng tīng shuō
我找不到你单纯的面孔
wǒ zhǎo bù dào nǐ dān chún de miàn kǒng
当生命每分每秒都为你转动
dāng shēng mìng měi fēn měi miǎo dōu wèi nǐ zhuǎn dòng
心多执著就加倍心痛
xīn duō zhí zhuó jiù jiā bèi xīn tòng

那些你很冒险的梦 我陪你去疯
nà xiē nǐ hěn mào xiǎn de mèng wǒ péi nǐ qù fēng
折纸飞机 碰到雨天 终究会坠落
zhé zhǐ fēi jī pèng dào yǔ tiān zhōng jiù huì zhuì luò
太残忍的话我直说 因为爱很重
tài cán rěn de huà wǒ zhí shuō yīn wèi ài hěn zhòng
你却不想懂 只往反方向走
nǐ què bù xiǎng dǒng zhǐ wǎng fǎn fāng xiàng zǒu

当爱的故事剩听说
dāng ài de gùshì shèng tīng shuō
我找不到你单纯的面孔
wǒ zhǎo bù dào nǐ dān chún de miàn kǒng
当生命每分每秒都为你转动
dāng shēng mìng měi fēn měi miǎo dōu wèi nǐ zhuǎn dòng
心有多执著就加倍心痛
xīn yǒu duō zhí zhuó jiù jiā bèi xīn tòng

那些你很冒险的梦 我陪你去疯
nà xiē nǐ hěn mào xiǎn de mèng wǒ péi nǐ qù fēng
折纸飞机 碰到雨天 终究会坠落
zhé zhǐ fēi jī pèng dào yǔ tiān zhōng jiù huì zhuì luò
太残忍的话我直说 因为爱很重
tài cán rěn de huà wǒ zhí shuō yīn wèi ài hěn zhòng
你却不想懂 只往反方向走
nǐ què bù xiǎng dǒng zhǐ wǎng fǎn fāng xiàng zǒu

我不想放手 你松开的左手
wǒ bù xiǎng fàng shǒu nǐ sōng kāi de zuǒ shǒu
你爱的放纵 我白不回天空
nǐ ài dì fàng zòng wǒ bái bu huí tiān kōng
我输了 累了 当你再也不回头
wǒ shū le lèi le dāng nǐ zài yě bù huí tóu

那些你很冒险的梦 我陪你去疯
nà xiē nǐ hěn mào xiǎn de mèng wǒ péi nǐ qù fēng
折纸飞机 碰到雨天 终究会坠落
zhé zhǐ fēi jī pèng dào yǔ tiān zhōng jiù huì zhuì luò
太残忍的话我直说 因为爱很重
tài cán rěn de huà wǒ zhí shuō yīn wèi ài hěn zhòng
你却不想懂 只往反方向走
nǐ què bù xiǎng dǒng zhǐ wǎng fǎn fāng xiàng zǒu
你真的不懂 我的爱已降落
nǐ zhēn de bù dǒng wǒ de ài yǐ jiàng luò

Xiang Zi You 想自由每个人都缺乏什么 我们才会瞬间就不快乐
Měi gè rén dōu quē fá shén me wǒ men cái huì shùn jiān jiù bù kuài lè
单纯很难 包袱很多 已经很勇敢 还是难过
dān chún hěn nán bāo fú hěn duō yǐ jīng hěn yǒng gǎn hái shì nán guò

许多事情都有选择 只是往往事后我才懂得
xǔ duō shì qíng dōu yǒu xuǎn zé zhǐ shì wǎng wǎng shì hòu wǒ cái dǒng dé
情绪很烦 说话很冲 人和人的沟通 有时候没有用
qíng xù hěn fán shuō huà hěn chōng rén hé rén de gōu tōng yǒu shí hòu méi yǒu yòng

★或许只有妳 懂得我 所以妳没逃脱
huò xǔ zhǐ yǒu nǎi dǒng dé wǒ suǒ yǐ nǎi méi táo tuō
一边在泪流 一边紧抱我 小声地说 多么爱我
yī biān zài lèi liú yī biān jǐn bào wǒ xiǎo shēng de shuō duō me ài wǒ
只有妳 懂得我 就像被困住的野兽 在摩天大楼 渴求 自由
zhǐ yǒu nǎi dǒng dé wǒ jiù xiàng bèi kùn zhù de yě shòu zài mó tiān dà lóu kě qiú zì yóu


一路嗅著追着美梦 爬上屋顶意外跌得好重
yī lù xiù zhe zhuī zhe měi mèng pá shàng wū dǐng yì wài diē dé hǎo zhòng
不觉得痛 是觉得空 城市的幻影 有千百种
bù jué dé tòng shì jué dé kòng chéng shì de huàn yǐng yǒu qiān bǎi zhǒng

就算爱也会变冷的 可是现在抱的妳是暖的
jiù suàn ài yě huì biàn lěng de kě shì xiàn zài bào de nǎi shì nuǎn de
我不晓得 我不舍得 为将来的难测 就放弃这一刻
wǒ bù xiǎo dé wǒ bù shě dé wèi jiāng lái de nán cè jiù fàng qì zhè yī kè

Repeat ★,★

在摩天大楼 渴求 自由
zài mó tiān dà lóu kě qiú zì yóu

Cong Qian Man 从前慢记得早先少年时
Jì dé zǎo xiān shào nián shí
大家诚诚恳恳
dà jiā chéng chéng kěn kěn
说一句是一句
shuō yī jù shì yī jù
清早上火车站
qīng zǎo shang huǒ chē zhàn
长街黑暗无行人
zhǎng jiē hēi àn wú xíng rén
卖豆浆的小店冒着热气
mài dòu jiāng de xiǎo diàn mào zháo rè qì

从前的日色变得慢
cóng qián de rì sè biàn dé màn
车马邮件都慢
chē mǎ yóu jiàn dōu màn
一生只够爱一个人
yī shēng zhǐ gòu ài yī gè rén
从前的锁也好看
cóng qián de suǒ yě hǎo kàn
钥匙精美有样子
yào shi jīng měi yǒu yàng zi
你锁了
nǐ suǒ le
人家就懂了
rén jiā jiù dǒng le

从前的日色变得慢
cóng qián de rì sè biàn dé màn
车马邮件都慢
chē mǎ yóu jiàn dōu màn
一生只够爱一个人
yī shēng zhǐ gòu ài yī gè rén
从前的锁也好看
cóng qián de suǒ yě hǎo kàn
钥匙精美有样子
yào shi jīng měi yǒu yàng zi
你锁了
nǐ suǒ le
人家就懂了
rén jiā jiù dǒng le

Thursday, August 31, 2017

Shi Jian You Lei 时间有泪这些年来 我们都曾犯了错
Zhèxiē niánlái wǒmen dōu céng fànle cuò
到了最后 只有过程没结果
dàole zuìhòu zhǐyǒu guòchéng méi jiéguǒ
谁都不说 从头来过
shéi dōu bù shuō cóngtóu láiguò
背叛承诺 宁愿一个人寂寞
bèipàn chéngnuò nìngyuàn yīgè rén jìmò

听过太多 悲伤故事的传说
tīngguò tài duō bēishāng gùshì de chuánshuō
现实生活 比起剧情更难过
xiànshí shēnghuó bǐ qǐ jùqíng gèng nánguò
我的目光 慢慢坠落
wǒ de mùguāng màn man zhuìluò
你说什么 不再心如刀割
nǐ shuō shénme bùzài xīn rú dāo gē

从不怨不悔 走到心力交瘁
cóng bù yuàn bu huǐ zǒu dào xīnlìjiāocuì
爱是一场误会 痛是一种修为
ài shì yī chǎng wùhuì tòng shì yī zhǒng xiū wèi
从互相安慰 到无言以对
cóng hùxiāng ānwèi dào wú yán yǐ duì
忍耐还是撤退 都一样可悲
rěnnài háishì chètuì dōu yīyàng kěbēi

如果回忆 不在一瞬间枯萎
rú guǒ huí yì bù zài yī shùn jiān kū wěi
我能体会 时间有泪
wǒ néng tǐ huì shí jiān yǒu lèi

从不怨不悔 走到心力交瘁
cóng bù yuàn bu huǐ zǒu dào xīnlìjiāocuì
爱是一场误会 痛是一种修为
ài shì yī chǎng wùhuì tòng shì yī zhǒng xiū wèi
从互相安慰 到无言以对
cóng hùxiāng ānwèi dào wú yán yǐ duì
忍耐还是撤退 都一样可悲
rěn nài hái shì chè tuì dōu yī yàng kě bēi

从不怨不悔 走到心力交瘁
cóng bù yuàn bu huǐ zǒu dào xīnlìjiāocuì
爱是一场误会 痛是一种修为
ài shì yī chǎng wùhuì tòng shì yī zhǒng xiū wèi
从互相安慰 到无言以对
cóng hùxiāng ānwèi dào wú yán yǐ duì
忍耐还是撤退 都一样可悲
rěnnài háishì chètuì dōu yīyàng kěbēi

如果回忆 不在一瞬间枯萎
rúguǒ huíyì bù zài yī shùnjiān kūwěi
我能体会 时间有泪
wǒ néng tǐhuì shíjiān yǒu lèi