Sunday, February 14, 2016

Fei De Geng Gao 飞得更高


生命就像 一条大河
Shēng mìng jiù xiàng yī tiáo dà hé
时而宁静 时而疯狂
shí ér níng jìng shí ér fēng kuáng
现实就像 一把枷锁
xiàn shí jiù xiàng yī bǎ jiā suǒ
把我捆住 无法挣脱
bǎ wǒ kǔn zhù wú fǎ zhēng tuō
这谜样的生活锋利如刀
zhè mí yàng de shēng huó fēng lì rú dāo
一次次将我重伤
yī cì cì jiāng wǒ zhòng shāng
我知道我要的那种幸福
wǒ zhī dào wǒ yào dì nà zhǒng xìng fú
就在那片更高的天空
jiù zài nà piàn gèng gāo de tiān kōng

我要飞得更高 飞得更高
wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
狂风一样舞蹈 挣脱怀抱
kuáng fēng yī yàng wǔ dǎo zhēng tuō huái bào
我要飞得更高 飞得更高
wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
翅膀卷起风暴 心生呼啸
chì bǎng juǎn qǐ fēng bào xīn shēng hū xiào
飞得更高
fēi dé gèng gāo

一直在飞 一直在找
yī zhí zài fēi yī zhí zài zhǎo
可我发现 无法找到
kě wǒ fā xiàn wú fǎ zhǎo dào
若真想要 是一次解放
ruò zhēn xiǎng yào shì yī cì jiě fàng
要先剪碎 这诱惑的网
yào xiān jiǎn suì zhè yòu huò de wǎng
我要的一种生命更灿烂
wǒ yào de yī zhǒng shēng mìng gèng càn làn
我要的一片天空更蔚蓝
wǒ yào de yī piàn tiān kōng gèng wèi lán
我知道我要的那种幸福
wǒ zhī dào wǒ yào dì nà zhǒng xìng fú
就在那片更高的天空
jiù zài nà piàn gèng gāo de tiān kōng

我要飞得更高 飞得更高
wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
狂风一样舞蹈 挣脱怀抱
kuáng fēng yī yàng wǔ dǎo zhēng tuō huái bào
我要飞得更高 飞得更高
wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
翅膀卷起风暴 心生呼啸
chì bǎng juǎn qǐ fēng bào xīn shēng hū xiào

我要飞得更高 飞得更高
wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
狂风一样舞蹈 挣脱怀抱
kuáng fēng yī yàng wǔ dǎo zhēng tuō huái bào

我要飞得更高 飞得更高
wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
狂风一样舞蹈 挣脱怀抱
kuáng fēng yī yàng wǔ dǎo zhēng tuō huái bào

我要飞得更高 飞得更高
wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
翅膀卷起风暴 心生呼啸
chì bǎng juǎn qǐ fēng bào xīn shēng hū xiào
飞得更高
fēi dé gèng gāo
飞得更高
fēi dé gèng gāo
飞得更高
fēi dé gèng gāo
飞得更高
fēi dé gèng gāo
飞得更高
fēi dé gèng gāo

No comments: